Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

  • Šios pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Pirkėjo ir Pardavėjas tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.geridaikciukai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė).
  • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Elektroninėje parduotuvėje.
  • Šių sąlygų privalo laikytis visi Pirkėjai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Elektroninėje parduotuvėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Pirkėjus, neatlikusius registracijos procedūros.
  • Įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Sąlygas jis supranta ir jų laikysis.
  • Pirkėjas privalo laikytis šių Sąlygų bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

 

 1. Informacijos ir asmens duomenų apsauga

  • Pirkėjas ir Pardavėjas gaunamą informaciją privalo naudoti tik elektronine forma sudaromos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ar vykdymo tikslais.
  • Abi šalys privalo neatskleisti duomenų apie asmenį, kuriuos jie sužinojo vykdydami savo veiklą. Šie duomenys gali būti teikiami tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. Registracija

  • Pirkėjas, norėdamas atlikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, turi užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą.
  • Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.
  • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.
  • Baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Elektroninės parduotuvės sistemos, tam kad niekas negalėtų prieiti prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėse ir pan.).
  • Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Elektroninės parduotuvės sistemos.
  • Pardavėjas įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms šalims.

 

 1. Prekių užsakymas

  • Elektroninėje parduotuvėje visos kainos nurodytos eurais.
  • Prekės parduodamos tik tada, kai jos perkamos naudojantis Elektroninės parduotuvės užsakymų sistema.
  • Užsakymas siunčiamas tik tada, kai Pirkėjas pažymi, kad susipažino su šiomis Pirkimo-pardavimo sąlygomis ir tik tada, kai užpildyti visi privalomi užsakymo formos laukai.
  • Prekių siuntimo kaina nustatoma priklausomai nuo siuntinio svorio ir įtraukiama pildant prekių užsakymo formą.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš Elektroninės parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus.
  • Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo užsakymo numerį, savo asmens duomenis ir banko sąskaitos numerį.

 

 1. Prekių pristatymas

  • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.
  • Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

 

 1. Prekių garantinis aptarnavimas, garantinis laikotarpis

  • Prekėms suteikiamas vienerių metų garantinis laikotarpis.
  • Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, Prekė taisoma arba keičiama nauja.
  • Jeigu per protingą laiką neįmanoma garantinės Prekės sutaisyti arba pakeisti jos kita, Pirkėjui už Prekę grąžinami pinigai arba gali būti pasiūlyta analogiška prekė.
  • Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laikotarpį.
  • Duomenims, esantiems informacijos nešikliuose, garantija netaikoma.
  • Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
  • Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pateikus visus prekės gamintojo pridėtus dokumentus, bei Prekės pirkimo sąskaitą.
  • Sugedusi Prekė Pardavėjui pristatoma suderintu su Pardavėju laiku, kartu su detaliu gedimo aprašymu.
  • Už Prekės pristatymą Pardavėjui moka Pirkėjas.
  • Jei Prekės gedimas nenustatomas, arba nustatomas negarantinis gedimas, Prekė grąžinama Pirkėjui, ir pastarasis padengia visas išlaidas, susijusias su Prekės transportavimu.
  • Esant negarantiniam gedimui, Prekės taisymo įkainiai derinami atskirai.
  • Pardavėjas neatsako jei prekės nesuderinamos su Pirkėjo turima įranga (televizoriumi, projektoriumi, namų kino sistema, tinkline įranga, kompiuterine operacine sistema), šiuo atveju prekės atgal nepriimamos ir pinigai negrąžinami.
  • Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms prekių dalims.

 

 1. Prekių grąžinimas

  • Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui.
  • Prekių transportavimo (siuntimo ir grąžinimo) išlaidas apmoka Pirkėjas.
  • Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:
   • Nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas;
   • Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje;
   • Prekė yra nesugadinta Pirkėjo;
   • Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, plombos, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   • Grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą saskaitą per 3 darbo dienas nuo faktinės Prekės grąžinimo datos.
  • Nepriklausomai nuo Prekės grąžinimo priežasties transportavimo mokestis, bankinių operacijų išlaidos ir pan. negrąžinami ir nekompensuojami.
  • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo prašymą.
  • Prekės grąžinamos tik iš anksto suderinus tai su Pardavėju.
  • Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių bei sutikus ir (ar) pageidavus Pirkėjui.

 

 1. Teisės ir pareigos

  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų.
  • Pardavėjas turi teisę koreguoti puslapyje esančią informaciją;
  • Atsiradus naujiems Elektroninės parduotuvės sąlygų punktams, jie įsigalioja iškarto po jų paskelbimo;
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.
  • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  • Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

 

 1. Nenugalima jėga

  • Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

 

 1. Apsikeitimas informacija

  • Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytu el.pašto adresu.